اندازه گیری برای سفارش پرده زبرا پویا آنلاین:

شما اینجا هستید

اندازه گیری برای سفارش پرده زبرا پویا آنلاین:

نکته: در مورد پنجره هایی که چسبیده به سقف است توجه به این نکته ضروری است که پهنای ریل زبرا 11 سانتی متر است (این مورد درباره درب پنجره هایی که در به داخل باز می شوند اهمیت زیادی دارد) گاهی پیش می آید که شما می خواهید درون یک درگاه؛ را پرده زبرا نصب کنید. و گاهی بیرون یک درگاه؛ بنابراین به دو صورت می توانید اندازه گیری اولیه را انجام دهید:

1-اندازه گیری داخل درگاه (داخل چهارچوب پنجره) پویا آنلاین:

ابتدا باید بدانید فقط در صورتی می توان برای داخل یک درگاه، پرده زبرا در نظر گرفت که عمق درگاه یعنی فاصله بین دو لبه جلویی و پشتی درگاه حداقل 15 سانتی متر باشد (شکل شماره 1)

عرض پرده (چوب پرده) اینگونه بدست می آید با توجه به (شکل شماره 2)

عرض را سه نقطه (نزدیک به بالای پنجره، وسط و نقطه ای نزدیک به انتهای پنجره) اندازه گیری کنید سپس از کوچکترین آن ها 2 سانتیمتر کسر نمایید و عدد به دست آمده را برای ما ارسال کنید. ارتفاع پرده اینگونه بدست می‎آید: ارتفاع را نیز از سه نقطه (نقطه ای نزدیک به سمت چپ، نقطه ای نزدیک به \سمت راست، و از وسط پنجره) اندازه گیری کنید. و از کوچکترین ارقام حاصله عدد 2 را کسر نمایید و نتیجه را ارسال نمایید. (شکل شماره 2) نکته 1: عرض یا اندازه چوب پرده ای که شما به ما می دهید به خاطر نوع ساخت پرده زبرا باعث می شود که 5/1 سانت از چپ و 5/1 سانت از راست پرده کمتر شود این نکته را برای پرده هایی که می خواهید دو تکه یا دو قسمت کنید در نظر داشته باشید.

2-اندازه گیری بیرون درگاه (بیرون از چهارچوب پنجره)پویا آنلاین:

برای عرض زبرا فاصله بین دو دیوار طرفینِ درگاه را اندازه گیری کرده عرض (چوب پرده پنجره) 20 سانتی متر به آن اضافه کنید. (شکل شماره 4)

برای ارتفاع پرده در دو حالتِ مختلف اگر می‎خواهید پرده زبرا را جلوی درگاه به دیوار اتاق نصب کنید، فاصله ی بین سقف درگاه پنجره تا کفِ درگاه را اندازه گیری کرده و 20 سانتی متر به آن اضافه کنید. (شکل شماره 4) و (شکل شماره 3 فلش الف)

(نکته 1: اگر زیر جا یا محلی که می خواهید پرده زبرا نصب کنید شوفاژ، پیشخوان یا اُپن آشپزخانه یا هر مانع دیگری قرار دارد ارتفاع پرده را تا روی مانع در سه نقطه متفاوت و موازی (سمت چپ، وسط و سمت راست) اندازه گیری کرده 2 سانتی متر از کوچکترین عدد اندازه گیری شده کسر نمایید. (شکل شماره 2) نکته 1: ممکن است قصد داشته باشید پرده زبرا تا روی زمین ادامه داشته باشد. در این صورت چنانچه کف زمین از سرامیک یا پارکت باشد. توصیه پویا آنلاین این است که پایین پرده 7 سانتی متر از کف زمین بالاتر قرار بگیرد. تا هنگام کشیدن تی، پارچه پرده زبرا لکه دار نشود. به همین منظور هنگام اندازه گیری، ارتفاع را تا کف زمین گرفته، 7 سانتی متر از آن کم کنید. اگر زمین با فرش یا موکت پوشانده شده است کم کردن این 7 سانتیمتر لزومی ندارد. نکته 2: عرض بیش از 80/2 در زبرا امکان پذیر نیست. به همین دلیل عرض های بیش تر از این اندازه را تقسیم می کنند که اصطلاحاً به آن دو تیکه یا سه تیکه می گویند. (برای مثال عرض 3 متر تبدیل به دو پرده با عرض 50/1 با ارتفاع مورد نظر می شود) لازم به ذکر است پرده های 2 تیکه یا 3 تیکه بین دو پرده ای که به هم چسبیده است 3 سانت خالی می ماند.