اندازه گیری برای پرده شب و روز پویا آنلاین:

شما اینجا هستید

اندازه گیری برای پرده شب و روز پویا آنلاین:

نکته: در مورد پنجره هاییکه چسبیده به سقف است توجه به این نکته ضروری است که پهنای ریل پرده شب و روز 14 سانتیمتر است( این مورد درباره درب پنجره هایی به داخل باز می شوند اهمیت زیادی دارد) گاهی پیش می آید که شما می خواهید درون یک درگاه پرده شب و روز نصب کنید، و گاهی بیرون یک درگاه؛ بنابراین به دو صورت می توانید اندازه گیری اولیه را انجام دهید:

1-اندازه گیری داخل درگاه ( داخل چهارچوب پنجره ) پویا آنلاین:

ابتدا باید بدانید فقط در صورتی می توان برای داخل یک درگاه، پرده شب و روز در نظر گرفت که عمق درگاه یعنی فاصله بین دو لبه جلویی و پشتی درگاه حداقل 15 سانتی متر باشد.(شکل شماره1)

عرض پرده (چوب پرده) اینگونه به دست می آید. با توجه به (شکل شماره 2)

عرض را سه نقطه (نزدیک به بالای پنجره، وسط و نقطه ای نزدیک به انتهای پنجره) اندازه گیری کنید. سپس از کوچکترین آنها 2 سانتیمتر کسر نمایید و عدد به دست آمده را برای ما ارسال کنید. ارتفاع پرده اینگونه بدست می‎آید: ارتفاع را نیز از سه نقطه ( نقطه ای نزدیک به سمت چپ، نقطه ای نزدیک به سمت راست، و از وسط پنجره) اندازه گیری کنید و از کوچکترین ارقام حاصله عدد 2 را کسر نمایید و نتیجه را ارسال نمایید. (شکل شماره 2) نکته 1: عرض یا اندازه چوب پرده ای که شما به ما می دهید بخاطر نوع ساخت پرده شب و روز باعث می شود که 5/1 سانت از چپ و 5/1 سانت از راست پرده کمتر شود. این نکته را برای پرده هایی که می خواهید دو تکه یا دو قسمت کنید در نظر داشته باشید. نکته 2: عرض بیش از 80/2 در پرده شب و روز امکان پذیر نیست. به همین دلیل عرض های بیشتر از این اندازه را تقسیم می کنند که اصطلاحاً به آن دو تیکه یا سه تیکه می گویند ( برای مثال عرض 3 متر تبدیل به دو پرده با عرض 50/1 با ارتفاع موردنظر می شود)

2-اندازه گیری بیرون درگاه ( بیرون از چهارچوب پنجره)پویا آنلاین :

برای عرض پرده شب و روز فاصله بین دو دیوار طرفین درگاه را اندازه گیری کرده (چوب پرده) 20 سانتیمتر به آن اضافه کنید. . (شکل شماره 4)

درگاه را اندازه گیری کرده و 20 سانتیمتر به آن اضافه کنید. (شکل شماره 4 )برای ارتفاع پرده در دو حالتِ مختلف؛ اگر می خواهید پرده شب و روز را جلوی درگاه به دیوارِ اتاق نصب کنید، فاصله ی بین سقفِ درگاه تا کف

ولی چنانچه مایلید پرده عمودی شما جلوی درگاه به سقفِ اتاق نصب شود، از سقفِ اتاق تا کف درگاه را اندازه گیری کرده 10 سانتیمتر به آن اضافه کنید (شکل شماره 3 فلش ب)

نکته 1: اگر زیر جا یا محلی که می خواهید پرده شب و روز نصب کنید شوفاژ، پیشخوان یا اُپن آشپزخانه یا هر مانع دیگری قرار دارد ارتفاع پرده را تا روی مانع در سه نقطه متفاوت و موازی ( سمت چپ، وسط و سمت راست) اندازه گیری کرده 2 سانتیمتر از کوچکترین عدد اندازه گیری شده کسر نمایید. (شکل شماره 2) نکته 2 : ممکن است قصد داشته باشید پرده شب و روز تا روی زمین ادامه داشته باشد. در این صورت چنانچه کف زمین از سرامیک یا پارکت باشد. توصیه پویا آنلاین اینست که پایین پرده 7 سانتیمتر از کف زمین بالاتر قرار بگیرد. تا هنگام کشیدن تی، پارچه پرده لکه دار نشود. به همین منظور هنگام اندازه گیری ، ارتفاع را تا کف زمین گرفته، 7 سانتیمتر از آن کم کنید. اگر زمین با فرش یا موکت پوشانده شده است کم کردن این 7 سانتیمتر لزومی ندارد. نکته 3: عرض بیش از 80/2 در پرده شب و روز امکان پذیر نیست. به همین دلیل عرض های بیش تر از این اندازه را تقسیم می کنند که اصطلاحاً به آن دو تیکه یا سه تیکه می گویند ( برای مثال عرض 3 متر تبدیل به دو پرده با عرض 50/1 با ارتفاع موردنظر می شود) لازم به ذکر است در پرده های 2 تیکه یا 3 تیکه، بین دو پرده ای که به هم چسبیده است 3 سانتیمتر خالی می ماند.