نحوه اندازه گیری برای پرده عمودی

شما اینجا هستید

اندازه گیری برای سفارش لُوِر دِراپه (پرده عمودی)

گاهی پیش می آید که شما می خواهید درون یک درگاه، پرده عمودی نصب کنید و گاهی بیرونِ یک درگاه؛ بنا بر این به دو صورت می توان اندازه گیریِ اوّلیه را انجام داد: 1- اندازه گیریِ داخل درگاه :
ابتدا باید بدانید فقط در صورتی می توان برای داخل یک درگاه، پرده عمودی در نظر گرفت که عمق درگاه، یعنی فاصله بین دو لبه جلوئی و پشتی درگاه حداقل 11 سانتیمتر (برای پرده9 سانتیمتری) و یا حداقل 15 سانتیمتر (برای پرده13 سانتیمتری) باشد. عرض پرده اینگونه به دست می آید: با توجه به شکل،شماره 1 عرض را در سه نقطه (نزدیک به بالای پنجره، وسط، و نقطه ای نزدیک به انتهای پنجره)اندازه گیری کنید. سپس از کوچکترین آنها 2 سانتیمتر کسر نمائید و عدد بدست آمده را برای ما ارسال کنید. ارتفاع پرده اینگونه به دست می آید: ارتفاع را نیز از سه نقطه (نقطه ای نزدیک به سمت چپ، نقطه ای نزدیک به سمت راست، و از وسط پنجره) اندازه گیری کنید و از کوچکترین ارقام حاصله عدد 2 را کسر نمائید و نتیجه را ارسال نمائید.

2- اندازه گیریِ بیرون درگاه : 
برای عرض پرده: فاصله ی بین دو دیوار طرفینِ درگاه را اندازه گیری کرده 20 سانتیمتر به آن اضافه کنید. شکل شماره 3 برای ارتفاع پرده در دو حالتِ مختلف: اگر می خواهید پرده را جلوی درگاه به دیوارِ اتاق نصب کنید، فاصله ی بین سقفِ درگاه تا کفِ درگاه را اندازه گیری کرده 20 سانتیمتر به آن اضافه کنید(شکل شماره3). ولی چنانچه مایلید پرده عمودی شما جلوی درگاه به سقفِ اتاق، نصب شود، از سقف اتاق تا کفِ درگاه را اندازه گیری کرده 10 سانتیمتر به آن اضافه کنید. (شکل شماره 2) نکته1: اگر زیرِ جا یا محلی که می خواهید پرده عمودی نصب کنید، شوفاژ، پیشخوانِ،اُپن یا هر مانعِ دیگری قرار دارد، ارتفاع پرده را تا روی مانع در سه نقطه متفاوت و موازی (سمت چپ، وسط، سمت راست) محاسبه کرده، 2 سانتیمتر از کوچکترین عدد اندازه گیری شده کسر نمائید. (شکل شماره 1) نکته2: ممکن است قصد داشته باشید پرده عمودی تا روی زمین ادامه داشته باشد. در این صورت چنانچه کفِ زمین از سرامیک یا پارکت باشد، باید پایین پرده 7 سانتیمتر از کف زمین بالاتر قرار بگیرد تا هنگام کشیدن تی،پارچه های پرده لکّه دار نشود. به همین منظور هنگام اندازه گیری، ارتفاع را تا کف زمین گرفته، 7 سانتیمتر از آن کم کنید. اگر زمین با فرش یا موکت پوشانده شده است، کم کردنِ این 7 سانتیمتر لزومی ندارد.